Almindelige forretningsbetingelser Airport Parking GmbH

 1. Gyldighedsområde
  1. Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for alle via vores webside https://www.easyairportparking.de/ og via vores partnere indgåede kontrakter mellem os,
   Airport Parking GmbH
   Holtumsweg 32, 47652 Weeze
   Direktør: Lukas Hendriksen
   Telefon: +49 (0) 2837 - 96 199 – 86
   Telefax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87
   E-mail: info@easyairportparking.de,

   og dig som vores kunde.

  2. Enhver anvendelse af vores webside og enhver brug af ydelser fra Airport Parking GmbH (i det følgende »EAP« eller »vi«) er omfattet af disse almindelige forretningsbetingelser, som anerkendes af dig, hver gang du anvender vores webside eller gør brug af vores ydelser. Den til enhver tid gyldige udgave af vores almindelige forretningsbetingelser ved kontraktens indgåelse er gældende.
 2. Kontraktens genstand og bookingpris

  Kontraktens genstand fremgår, for så vidt at der ikke er truffet individuelle aftaler, af disse almindelige forretningsbetingelser, de af dig bookede produkter, som de er beskrevet på vores webside, og de takster, der er angivet i forbindelse med bookingen.

 3. Kontraktindgåelse og kontraktsprog
  1. Visningen af vores produkter på vores webside i forbindelse med online-bookingformularen og via vores partnere udgør et bindende tilbud til dig om indgåelse af en parkeringspladslejekontrakt på de til enhver tid tilgængelige og beskrevne vilkår. Med afsendelsen af online-bookingformularen ved at klikke på knappen »BOOK MOD BETALING« eller ved afgivelse af en booking hos en af vores partnere accepterer du dette tilbud på de af dig valgte betingelser med bindende virkning (kontraktindgåelse). Umiddelbart efter afsendelse af bookingforespørgslen får du en e-mail fra os med emnet »Bookingsbekræftelse«, hvormed det bekræftes, at din booking er modtaget og gennemført.
  2. Hvis der på tidspunktet for din booking ikke mere er en tilgængelig parkeringsplads i den af dig ønskede periode, meddeler vi dig dette i realtid i forbindele med din booking. En booking er i så fald ikke mulig, og der oprettes ingen kontrakt.
  3. Du skal sikre, at de af dig angivne data til bookingafviklingen er korrekte, og at de e-mail, som vi sender, kan modtages på den af dig angivne e-mail-adresse. Især ved anvendelse af SPAM/JUNK-filtre til din e-mail-konto skal du sikre, at alle vores afsendte e-mail kan modtages. Modtagelsen af vores e-mail ligger alene inden for dit ansvarsområde.
  4. Det sprog, der står til rådighed for kontraktens indgåelse, er tysk.
 4. Bookingproces og parkering ved lufthavnen
  1. Trin 1: Booking

   Du kan foretage din booking via den online-bookingformular, der stilles til rådighed på vores webside, og via vores partnere. For at udføre en booking via vores online-bookingformular skal du først klikke på »BOOK« og indtaste dine bookingdata i den formular, som åbnes umiddelbart herefter. Der forespørges om den ønskede lufthavn, parkeringstiden (hen- og afrejsedag), det ønskede produkt (parkeringsplads), dine kunde- og øvrige bookingdata til kontraktafviklingen og din betalingsmetode. Når du efter indtastning af dine data igen klikker på »Fortsæt«, kommer du til bookingoversigtssiden med overskriften »Bekræftelse«, hvor du kan kontrollere dine indtastninger en gang til. Her kan du se eventuelle indtastningsfejl før den afsluttende bekræftelse af din booking, og du kan altid korrigere dem før afsendelse af din booking. Hvis du vil korrigere dine indtastninger, slette eller nulstille alle indtastede data, er der altid en egnet korrektionsmulighed til rådighed. Ved at klikke på knappen »BOOK MED BETALINGSPLIGT« afslutter du bookingprocessen og indgår dermed kontrakten mellem dig og os med bindende virkning.

  2. Trin 2: Bookingsbekræftelse

   Umiddelbart efter afgivelse af den bindende booking sender vi dig en bookingbekræftelse via e-mail. Med denne bookingbekræftelse får du det fuldstændige kontraktindhold (bookingsdata, kode til parkering, regning og links til almindelige forretningsbetingelser inklusive annulleringsvejledning samt typeformular til annullering og databeskyttelseserklæring i den til enhver tid gældende udgave. Du bedes udskrive disse dokumenter på dagen for din booking.

  3. Trin 3: Din billet

   Med bookingbekræftelsen får du din kode til parkeringen. Den skal du udskrive eller gemme på din smartphone, afhængigt af de gældende betingelser for den af dig valgte lufthavn, som fremgår af vores webside og bookingbekræftelse.

  4. Trin 4: Parkering

   De af dig ved bookingen angivne forventede klokkeslæt for henrejse og afrejse benytter vi som planlægningshjælp, især der, hvor en shuttleservice er til rådighed for dig. Den bookede parkeringstid (henrejsedag til og med afrejsedag) er bindende. Ved ind- og udkørsel går du frem efter de gældende betingelser for den af dig valgte lufthavn, som fremgår af vores webside og bookingbekræftelse. Sørg venligst for at ankomme ved den bookede parkeringsfacilitet tilstrækkelig tidligt før flyafgang under hensyntagen til alle relevante forhold og mulige ventetider ved vores shuttleservice (pkt. 10). Vi påtager os intet ansvar for rettidigheden af din henrejse og eventuelle følger, der er forbundet med en forsinket henrejse. Informer dig i god tid om placeringen af din valgte parkeringsplads, der fremgår af vores webside, og destinationsadressen på din bookingbekræftelse.

 5. Lovbestemt annulleringsret for forbrugere

  Hvis du er forbruger (altså en fysisk person, som gør brug af vores ydelser med et formål, der ikke i overvejende grad henregnes til din erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet), har du følgende annulleringsret:

  Annulleringsvejledning

  Annulleringsret

  Du har ret til at annullere din kontrakterklæring inden for 14 dage uden angivelse af grunde.

  Annulleringsfristen er 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse.

  For at udøve din annulleringsret skal du informere os (Airport Parking GmbH, direktør Lukas Hendriksen, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, telefon: +49 (0) 2837 - 96 199 – 86, telefax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87, e-mail: info@easyairportparking.de) ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et med posten sendt brev, telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan benytte den vedlagte typeformular til annullering, som dog ikke er foreskrevet.

  For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om udøvelse af annulleringsretten før annulleringsfristens udløb.

  Følger af annullering

  Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi uden ugrundet ophold og senest inden for 30 dage fra den dato, hvor meddelelsen om din annullering af denne kontrakt er kommet os i hænde, refundere dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig. Til denne refundering benytter vi det samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre noget andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive beregnet gebyrer for denne tilbagebetaling.

  Hvis du har krævet, at serviceydelsen skal begynde inden for annulleringsfristen, skal du betale os et rimeligt beløb, som svarer til andelen af de allerede udførte serviceydelser indtil det tidspunkt, hvor underretter os om udøvelsen af annulleringsretten vedrørende denne kontrakt, i forhold til det samlede omfang af serviceydelser, der er forudset i kontrakten.

  Typeformular til annullering

  (Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)
  Til Airport Parking GmbH, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, telefax: + 49 (0) 2837 - 96 199 – 87, e-mail: info@easyairportparking.de:

  Hermed annullerer jeg/vi (*)
  den af mig/os (*)
  indgåede kontrakt om udførelse af følgende serviceydelse (*)
  bestilt den (*)
  Forbrugerens navn
  Forbrugerens adresse
  Forbrugerens underskrift (kun ved meddelelse på papir)
  Dato

  * Irrelevant tekst bedes overstreget

 6. Vores ydelser
  1. Ved kontraktindgåelse forpligter vi os til overlade dig en parkeringsbås til brug i den aftalte parkeringstid mod betaling af den i bookingbekræftelsen nævnte bookingpris i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser og enkelthederne i din booking, som de er anført i bookingbekræftelsen. En bestemt parkeringsbås eller en bestemt beskaffenhed eller placering af parkeringsbåsen er kun skyldig i henhold til kontrakt, hvis dette udtrykkeligt er aftalt.
  2. På enkelte lokationer tilbyder vi desuden en gratis shuttleservice mellem parkeringsplads og lufthavn. For vores shuttle-ydelser gælder de særlige bestemmelser i henhold til punkt 10 i nærværende almindelige forretningsbetingelser.
  3. Bevogtning, overvågning og opbevaring er ikke omfattet af vores ydelser og/eller kontraktgenstand.
 7. Dine pligter/anvendelsesregler
  1. Med bookingen forsikrer du, at du/føreren af køretøjet på tidspunktet for indkørsel på vores parkeringsplads er i besiddelse af et gyldigt kørekort, og at bilen er driftssikker, indtil parkeringspladsen forlades, at den er forsikret som foreskrevet i loven, og at den er forsynet med et indregistreringsnummer og et anden gyldigt officielt kontrolmærke. Vi er berettigede til at nægte at lade dig parkere bilen på vores parkeringsplads, hvis der er grund til at tro, at disse forudsætninger ikke er opfyldt, og du ved forespørgsel på stedet ikke kan fremvise den nødvendige dokumentation.
  2. De maksimale mål for det parkerede køretøj fremgår af lokationsbeskrivelserne på vores webside. Vi kontrollerer ikke køretøjets mål ved indkørsel. Du alene er ansvarlig for dette. Hvis disse mål ikke overholdes, er vi under opretholdelse af vores betalingskrav berettiget til at nægte køretøjet tilladelse til indkørsel, eller at lade det bugsere væk for din regning.
  3. Parkeringsbilletten er udelukkende beregnet til personlig anvendelse og må ikke overføres eller sælges.
  4. På vores parkeringspladser gælder bestemmelserne i den tyske færdselslov (StVO) og (StVG), som du skal overholde. Ved anvendelse af vores parkeringsplads skal du sørge for, at du ikke er til gene for andre kunder og køretøjer. Du og dine medrejsende skal udvise en sådan adfærd, at andre ikke udsættes for risici og skader.
  5. Køretøjer skal parkeres på de hertil anviste arealer. Du alene er ansvarlig for dette. Ulovligt eller forkert parkerede køretøjer kan fjernes af os for ejers regning.
  6. I det parkerede køretøj må der med undtagelse af driftsstofferne ikke opbevares brandfarlige eller på anden måde miljøretligt relevante eller farlige stoffer.
  7. Du er forpligtet til straks at anmelde eventuelle skader, der er opstået på dit køretøj, eller som du selv har forårsaget på andres køretøjer, til personalet på stedet og til at give personalet lejlighed til at undersøge køretøjet. Skulle der undtagelsesvis ikke være tilgængeligt personale, er du forpligtet til at anmelde skaden til politiet.
  8. Det er forbudt at reparere eller rengøre køretøjer, aftappe kølevæske, brændstof eller olie, efterlade skrald, opbevare genstande af enhver art, afprøve motorer eller lade dem køre unødvendigt og at parkere køretøjer med utæt tank eller motor på vores parkeringspladser uden vores tilladelse. Hvis du eller eventuelle medrejsende forårsager tilsmudsninger, skal de omgående fjernes på forsvarlig vis. I modsat fald er vi berettiget til at lade tilsmudsningen fjerne for din regning.
  9. Anvisningerne fra vores personale og fra tredjepart, som vi har bemyndiget, skal følges.
 8. Bookingpris
  1. De takster, der er anført i forbindelse med bookingprocessen på tidspunktet for kontraktindgåelsen, er gældende. De angivne priser er samlede priser i euro inklusive den til enhver tid gældende moms.
  2. Den samlede pris (bookingpris) beregnes på grundlag af den takst, der er gældende for det bookede produkt på den valgte lufthavn, og den valgte parkeringstid.
  3. Parkeringstiden omfatter hele henrejsedagen og hele afrejsedagen. Hvis du ikke fjerner dit køretøj fra den bookede parkeringsplads senest klokken 24 på den af dig bookede afrejsedag, er vi berettiget til at lade dit køretøj bugsere væk, idet samtlige hermed forbundne omkostninger skal afholdes af dig. Bestemmelsen i punkt 19.3 berøres ikke.
 9. Betalingsbetingelser
  1. Bookingprisen forfalder til betaling umiddelbart efter kontraktens indgåelse.
  2. Betaling sker efter eget valg via kreditkort (Mastercard, VISA), SEPA-debitering, straksoverførsel, PayPal eller iDeal. Vi forbeholder os ret til at udelukke bestemte betalingsmåder i det enkelte tilfælde.
  3. Betaling med kontanter eller check på stedet eller ved at sende kontanter eller check er ikke muligt og udelukket.
  4. Ved betaling via kreditkort debiteres kreditkortet med bookingprisen umiddelbart efter tilsendelse af bookingbekræftelsen (kontraktindgåelse). Ved betaling via SEPA-debitering giver du os en særskilt SEPA-debiteringsbemyndigelse, hvormed vi autoriseres til at indkassere det skyldige beløb fra din konto. Samtidig giver du dermed dit pengeinstitut anvisning om at indløse den debiteringsnota, som vi har trukket på din konto
  5. Du skal sørge for tilstrækkelig dækning på kontoen og refundere os omkostningerne ved eventuelle tilbagedebiteringer og tilbageførsler, der skyldes manglende dækning eller forkert indtastning af dine data. Kommer du i restance med en betaling, eller kommer det til en tilbagedebitering, er vi efter påmindelse og fastsættelse af en yderligere frist berettiget til at opsige kontrakten med omgående virkning. Din forpligtelse til at erstatte tab ved forsinkelse (f.eks. strafrenter, inkassogebyrer, rykkeromkostninger, tilbageførselsgebyrer) berøres ikke heraf.
  6. Du er kun berettiget til at foretage modregning i vores fordringer, hvis og for så vidt at dit modkrav er retskraftigt fastslået eller ubestridt og/eller hvis du gør reklamationer eller modkrav fra samme kontrakt gældende. Du er kun bemyndiget til at udøve en tilbageholdsret, for så vidt at dit modkrav beror på det samme kontraktforhold.
  7. Betalinger for parkeringstider, der ikke er booket på forhånd, efterberegnes i henhold til de takster, der opslået på stedet (jf. punkt 19.3 i disse almindelige forretningsbetingelser). Disse efterbetalingsgebyrer skal betales kontant ved kasseautomaten på stedet og før udkørsel. Uden efterbetaling er udkørsel udelukket.
 10. Særlige bestemmelser for shuttle-ydelser
  1. Generelt
   1. På enkelte lokationer tilbyder vi dig og eventuelle medrejsende en gratis shuttleservice fra parkeringspladsen til lufthavnen og fra lufthavnen til parkeringspladsen. For hver booking kan du gøre brug af denne ydelse en gang pr. vejstrækning.
   2. Man har ikke krav på enkeltvis befordring. Vi forbeholder os ret til at gennemføre samletransporter (sammenfatning af flere bookinger i et køretøj).
   3. Vi vil udvise al mulig omhu, der er påbudt af de lokale forhold samt af alle relevante og for os synlige eller forudselige omstændigheder, for at transportere dig rettidigt til lufthavnen til en af dig meddelt afgangstid. At du ankommer rettidigt er imidlertid ikke kontraktgenstand. For så vidt at vi ikke er skyld i en forsinket ankomst, især forsømmelse af en flyafgang, er vi ikke forpligtet til at betale skadeserstatning eller til at erstatte udgifter til anden befordring, tilbringertransporter eller andre udgifter. Punkt 10.4 i disse almindelige forretningsbetingelser berøres ikke af denne bestemmelse.
  2. Tilgængelighed af shuttleservice

   Tilgængeligheden af shuttleservicen fremgår af vores webside og bookingbekræftelsen. Vær opmærksom på de angivne tilgængelighedstider.

  3. Jeres adfærdspligter som passagerer
   1. Som passagerer skal I udvise den adfærd, som er nødvendig af hensyn til en sikker og korrekt drift, din egen sikkerhed og hensynet til andre personer. Hver passager er forpligtet til at placere sig forsvarligt og benytte sikkerhedssele, såfremt en sådan forefindes.
   2. Anvisninger fra vores personale og fra tredjepart, som vi har bemyndiget, skal følges.
   3. Rygning og indtagelse af alkoholiske drikke er ikke tilladt i vores shuttlebusser.
   4. Vores personale er bemyndiget til at udelukke personer, der er åbenlyst berusede eller påvirket af andre euforiserende stoffer, fra befordringen med vores shuttleservice. Det samme gælder for passagerer, der af andre grunde udgør en risiko for andre passagerers sikkerhed, eller som har en væsentlig negativ indflydelse på de medrejsendes velbefindende. I så fald har man ikke krav på erstatningsbefordring.
   5. Du skal sørge for, at du og eventuelle medrejsende under hensyntagen til alle relevante forhold, som du er bekendt med eller kan være bekendt med, og under indberegning af den omtrentlige shuttletid og eventuelle ventetid, der er angivet ovenfor på vores webside og på indgangs- og bookingbekræftelsen, møder rettidigt for at kunne gøre brug af vores shuttle-ydelser. Vi forsøger at undgå ventetider, men kan ikke udelukke dem, afhængigt af shuttleservicens tilgængelighed.
   6. Det er ikke tilladt at nyde mad og drikkevarer i shuttlekøretøjerne.
  4. Ansvar og udelukkelse fra vores shuttleservice
   1. Du er ansvarlig for skader, som du culpøst forvolder på shuttlebussen.
   2. Skulle du overtræde en af de under 10.3 nævnte adfærdspligter, er et ansvar fra vores side udelukket. Punkt 10.1.3, 3. pkt. gælder tilsvarende.
   3. Skulle du overtræde de under 10.3 nævnte adfærdspligter, er vi desuden berettiget til at udelukke dig fra vores shuttle-ydelser, uden at du derved opnår et krav på skadeserstatning, f.eks. fordi du kom for sent til et fly. Beslutninger om udelukkelse af personer træffes af vores personale.
   4. I øvrigt gælder punkt 13 i disse almindelige forretningsbetingelser tilsvarende.
 11. Annullering
  1. Muligheden for at annullere kontraktmæssigt bookede ydelser retter sig efter produktet, som du har booket, og kontraktens genstand i øvrigt.
  2. Den lovbestemte annulleringsret for forbrugere i henhold til punkt 5 berøres ikke af denne bestemmelse.
  3. Vi er til enhver tid berettiget til at ophæve lejekontrakten/bookingen uden angivelse af grunde og til at annullere bookingen uden omkostninger. I så fald har man ikke krav på skadeserstatning.
 12. Force majeure

  I tilfælde af force majeure er vi fritaget for vores ydelsespligt, så længe force majeure-situationen foreligger. Force majeure er alle uforudselige hændelser samt hændelser, hvis indvirkninger på kontraktens opfyldelse ingen af kontraktparterne er ansvarlig for. Disse hændelser er især naturkatastrofer, faglige konflikter, afbrydelse af strøm-, telekommunikations- og internetforsyningen samt foranstaltninger fra myndigheders side.

 13. Ansvar
  1. Vi er ansvarlige for culpøse skader ved misligholdelse af kardinalpligter. Kardinalpligter er alle væsentlige kontraktmæssige hovedpligter, hvis korrekte opfyldelse i det hele taget gør det muligt at gennemføre kontrakten, og hvis opfyldelse du som vores kontraktpartner derfor må kunne stole på.
  2. Derudover hæfter vi – uanset af hvilken retsgrund – kun for skader
   • opstået ved krænkelse af liv, legeme eller sundhed
   • i henhold til produktansvarsloven
   • ved overtagelse af en beskaffenhedsgaranti eller
   • hvis skaden er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt af os, en lovlig repræsentant eller en medhjælper.
  3. I tilfælde af let uagtsom misligholdelse af væsentlige kontraktlige hovedpligter (kardinalpligter) er vores ansvar begrænset til kontrakttypiske og forudselige skader. I alle øvrige tilfælde er et ansvar udelukket, med forbehold for stk. 2.
  4. Du hæfter for alle skader forårsaget over for os eller tredjepart af dig selv, dine ansatte, bemyndigede eller ledsagende personer, samt for alle skader, der forårsages som følge af tekniske defekter ved det indbragte køretøj. Det gælder også, hvis sådanne defekter hidtil var ukendte. Du afstår på forhånd egne krav mod tredjepart eller forsikringsselskaber efter en skadehændelse til os, for så vidt at gælden fra deres side kan kræves betalt hos os efter en sådan skadeshændelse.
  5. Vi påtager os udtrykkeligt intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af det parkerede køretøj, tilbehør eller andre genstande på eller i køretøjet. Bestemmelserne i punkt 13.1 og 13.2 berøres ikke heraf.
 14. Garanti

  For garanti ved mangler er lovens bestemmelser gældende.

 15. Rettigheder

  Vi har ophavsretten til alle ophavsretligt beskyttede billeder, film og tekster, der offentliggøres på vores webside. En anvendelse af billederne, filmene og teksterne er udtrykkeligt ikke tilladt uden vores samtykke.

 16. Databeskyttelse og databeskyttelseserklæring
  1. Af hensyn til kontraktafviklingen og i forbindelse med anvendelsen af de af os tilbudte ydelser indsamler, opbevarer og behandler vi bestemte persondata om dig. Det samme gælder i forbindelse med anvendelsen af vores webside i øvrigt.
  2. Hvad angår enkeltheder, henviser vi udtrykkeligt til vores Databeskyttelseserklæring. I forbindelse med etableringen af et kontraktforhold orienteres du om denne før indgåelse af kontrakten. Derudover kan den altid tilgås under https://www.easyairportparking.de/datenschutz.
 17. Videoovervågning på vores parkeringspladser

  Vores parkeringspladser er videoovervågede. Punkt 6.3 i disse almindelige forretningsbetingelser berøres ikke heraf. Nærmere oplysninger om videoovervågningen finder du i den under pkt. 16 beskrevne Databeskyttelseserklæring.

 18. Kontrakttekst
  1. Når du gennemfører en booking, gemmes kontraktteksten inklusive disse almindelige forretningsbetingelser på vores interne systemer til egne formål. De aktuelle almindelige forretningsbetingelser kan du til enhver tid se på vores webside. Desuden får du tilsendt bookingdataene inkl. linket til de almindelige forretningsbetingelser via e-mail (jf. punkt 4.2 i disse almindelige forretningsbetingelser). Du bedes gemme bookingbekræftelsen eller udskrive den sammen med de almindelige forretningsbetingelser, så du altid har indholdet af kontrakten til rådighed.
  2. Når du har udført en booking, kan du efter indtastning af dine login-data i forbindelse med bookinghistorikken også se de bookinger, som du har udført, efter afslutning af kontrakten. Her er der tale om en gratis ekstraservice, hvis indstilling vi forbeholder os ret til. Man har ikke krav på, at kontraktindholdet gøres vedvarende tilgængeligt også efter afslutning af kontrakten. Du bedes derfor altid udskrive eller gemme kontraktens indhold.
 19. Kontraktens løbetid/efterbooking/godtgørelse for brug
  1. Kontraktens løbetid retter sig efter den kontraktmæssigt aftalte parkeringstid (bookingperioden). For kontraktens løbetid er ordinær opsigelse af kontrakten udelukket. Kontrakten slutter ved udløbet af bookingperiodens sidste dag.
  2. Retten til opsigelse af vigtig grund berøres ikke. En vigtig grund foreligger blandt andet, hvis du i væsentlig grad misligholder dine pligter i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser. Opsigelse skal ske skriftligt. Eventuelle erstatningskrav berøres ikke heraf.
  3. Ved overskridelse af den bookede parkeringstid er du ud over bookingprisen forpligtet til at betale den på stedet angivne efterbetalingstakst for den periode, der går ud over parkeringstiden. Den afviger som regel fra online-taksterne.
 20. Afsluttende bestemmelser
  1. Alene retten i Forbundsrepublikken Tyskland er gældende under udelukkelse af FN-køberetten.
  2. Hvis du er erhvervsdrivende og på bookingtidspunktet har hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland, er vores hjemsted påbudt værneting.
  3. Skulle enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser være ugyldige, berører dette ikke kontrakten i øvrigt.
  4. Til alternativ udenretslig bilæggelse af stridigheder vedrørende købe- og serviceydelseskontrakter mellem forbrugere og virksomheder, der er indgået på internettet, har Europa-Kommissionen etableret en europæisk online-tvistbilæggelsesplatform (såkaldt OS-platform), der er tilgængelig under linket https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Udgave: 20. juni 2018